loader image

Zet Projekt

Polityka prywatności

1. Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), a możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (art. 4 pkt 1 RODO).

2. Przetwarzanie to operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 pkt 2 RODO).

3. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Marcin Zieliński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zet Projekt Marcin Zieliński, ulica Czesława Miłosza 45/40, nr tel.: 504 927 967, adres e – mail: zetprojekt.biuro@gmail.com .

4. Celem przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy do jakich będą przetwarzane Pani/ Pana dane osobowe, gdy jest to niezbędne:
a) zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z prawa polskiego lub z prawa Unii Europejskiej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) do świadczenia usług marketingowych polegających na przesyłaniu aktualnych ofert, artykułów marketingowych, w tym darmowe produkty oferowane przez Administratora, w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
d) do dokonania profilowania w celu analizy potrzeb i preferencji, a następnie na tej podstawie dopasowania informacji marketingowej o wybranych produktach lub usługach Administratora skierowanej do Pani/ Pana (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Profilowanie odbywa się wyłącznie na podstawie podanych przez Panią/ Pana danych osobowych i nie łączy informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Celem profilowania jest skierowanie przekazu marketingowego pożądanego przez jego odbiorcę, co stanowi korzyść zarówno dla Administratora, jak i dla tej osoby, której dane dotyczą, ponieważ w ten sposób Administrator ogranicza kierowanie przekazu marketingowego dotyczącego produktów lub usług, które z dużym prawdopodobieństwem nie leżą w obszarze zainteresowań tej osoby, a zamiast tego kieruje informacje, które mogą być przekazem wartościowym dla odbiorcy tej informacji marketingowej,
e) wypełnienia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za które uznaje się między innymi: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie biura, ustalenie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji gdy interes klienta jest nadrzędny wobec interesów praw i wolności osoby, których dane dotyczą.

5. Kategorie przetwarzanych przez Administratora danych osobowych obejmują:
a) dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nr PESEL, nr dowodu osobistego, datę urodzenia),
b) dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres do korespondencji),
c) dane identyfikacji podatkowej,
d) inne dane pozyskane z przesłanych lub przekazanych przez Panią/ Pana dokumentów o ile są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług pomocy prawnej,
e) w związku z odwiedzeniem niniejszego serwisu internetowego na stronie www.zetprojekt.pl przetwarzane będą Pani/ Pana dane osobowe, w szczególności adres IP oraz pliki cookies.
Pliki typu cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w Pani/Pana systemie teleinformatycznym (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia z serwisem) podczas przeglądania serwisu i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia z serwisem tego urządzenia, na którym zostały zapisane. Pliki cookies są wykorzystywane za Pani/Pana zgodą, która zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Panią/Pana do przeglądania treści w serwisie. Głównym celem korzystania przez Administratora z plików cookies jest zarządzanie serwisem oraz poprawianie jakości przekazywanych przez niego treści. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania serwisu. Administrator może przetwarzać dane zawarte w pikach cookies również w celu prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania z serwisu, przeciętną długość trwania wizyty w serwisie. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkowników serwisu. W serwisie wykorzystywane są następującego rodzaju pliku cookies: • pliki cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej; • pliki cookies trwałe, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas; przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki; • pliki cookies własne, które są ustawiane przez serwis; • pliki cookies podmiotów trzecich, ustawiane przez inne serwisy, tj. Google Analytics, Facebook, Instagram, LinkedIn. W serwisie używane są pliki cookies własne, jak i pliki podmiotów trzecich. W serwisie używane są wtyczki udostępniane przez Facebook, Instagram, LinkedIn, WordPress, IMoje. Wyświetlając serwis Pani/Pana przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów ww. serwisów społecznościowych. Dzięki temu administratorzy serwisów społecznościowych otrzymują informację, że wyświetlona została ta strona internetowa. Informacja o wyświetleniu serwisu wraz z adresem IP jest przesyłana do serwerów administratorów serwisów społecznościowych. Szczegółowe informacje o tym, jaki jest cel i zakres gromadzenia tych danych oraz ich przetwarzania znajdzie Pani / Pan w politykach prywatności Administratorów ww. serwisów społecznościowych.

6. Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu tworzenia statystyk, analizowania funkcjonowania serwisu, poprawiania jakości korzystania z niej (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu). Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Może Pani / Pan w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Może Pani / Pan w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego Pani / Pan korzysta. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że nie będzie Pani / Pan mieć dostępu do niektórych treści na Stronie, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie serwisu.

7. Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest ta strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Pani/Pana adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Pan/Pani korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu Pani / Pana identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

8. Powyższe dane podane są dobrowolnie i za Pani/ Pana zgodą w celu umożliwienia kontaktu, jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Pani/ Pana tożsamość wówczas będą traktowane jako dane osobowe. Ponadto, Administrator może przetwarzać inne kategorie danych osobowych o ile ich przetwarzanie jest zgodne z celami określonymi niniejszą informacją.

9. Odbiorcami danych mogą być:
a) współpracujący z Administratorem adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, notariusze, detektywi oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych,
b) podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
c) pomioty świadczące usługi informatyczne oraz nowych technologii, finansowe i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez Administratora.

10. Pani/ Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

11. Okres przechowywania danych:
a) w celu wykonania umowy – do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia,
b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu,
c) celem wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków z przepisów prawa.

12. W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przysługują Pani/ Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia. Prawo do usunięcia danych nie przysługuje w zakresie danych niezbędnych dla realizacji przez Administratora obowiązku oceny w przyszłości czy zachodzi konflikt interesów;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez Panią/ Pana przekazane Administratorowi, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane. Celem zrealizowania wyżej wskazanych praw należy skontaktować się z Administratorem.

13. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podstawą do wniesienia sprzeciwu musi być Pani/ Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestanę przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w powyższych celach, chyba że wykażę istnienie ważnych, uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/ Pani interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

14. Wymóg podania danych oraz konsekwencje ich niepodania:
a) w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z prawa polskiego lub prawa Unii Europejskiej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
b) w zakresie przetwarzania danych osobowych w pozostałych celach wskazanych powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym,
c) podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne niemniej jednak konieczne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem.

15. W każdym czasie przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO.